Chọn tập 1/46

Tập 1

113414 lượt xem

Tập 2

11356 lượt xem

Tập 3

9008 lượt xem

Tập 4

7440 lượt xem

Tập 5

6603 lượt xem

Tập 6

5913 lượt xem

Tập 7

5546 lượt xem

Tập 8

5052 lượt xem

Tập 9

5027 lượt xem

Tập 10

5973 lượt xem

Tập 11

5350 lượt xem

Tập 12

4892 lượt xem

Tập 13

4514 lượt xem

Tập 14

4135 lượt xem

Tập 15

4156 lượt xem

Tập 16

4042 lượt xem

Tập 17

4027 lượt xem

Tập 18

4391 lượt xem

Tập 19

4214 lượt xem

Tập 20

4500 lượt xem

Tập 21

3693 lượt xem

Tập 22

3765 lượt xem

Tập 23

3543 lượt xem

Tập 24

3748 lượt xem

Tập 25

4457 lượt xem

Tập 26

3879 lượt xem

Tập 27

3696 lượt xem

Tập 28

3852 lượt xem

Tập 29

3559 lượt xem

Tập 30

3946 lượt xem

Tập 31

3478 lượt xem

Tập 32

3831 lượt xem

Tập 33

3884 lượt xem

Tập 34

3856 lượt xem

Tập 35

4073 lượt xem

Tập 36

3494 lượt xem

Tập 37

3265 lượt xem

Tập 38

3486 lượt xem

Tập 39

3813 lượt xem

Tập 40

4639 lượt xem

Tập 41

3920 lượt xem

Tập 42

3957 lượt xem

Tập 43

3943 lượt xem

Tập 44

4536 lượt xem

Tập 45

5545 lượt xem

Tập 46

11575 lượt xem

Hậu Cung - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Xoay quanh câu chuyện cuộc đời của cung nữ Xuân Hoa dưới triều Minh Hiến Tông, Quyền lực Vương phi k... Mở rộng