Mùa Len Trâu

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khi đến mùa nước lũ, nước tràn ngập cả vùng khiến cỏ chết hết và trâu cũng không thể ngủ dưới nước n... Mở rộng

Thông tin: