Chọn tập 1/40

Tập 1

217740 lượt xem

Tập 2

30415 lượt xem

Tập 3

23417 lượt xem

Tập 4

20218 lượt xem

Tập 5

22227 lượt xem

Tập 6

21688 lượt xem

Tập 7

20108 lượt xem

Tập 8

17543 lượt xem

Tập 9

15958 lượt xem

Tập 10

16982 lượt xem

Tập 11

18050 lượt xem

Tập 12

16835 lượt xem

Tập 13

17314 lượt xem

Tập 14

18103 lượt xem

Tập 15

25670 lượt xem

Tập 16

9287 lượt xem

Tập 17

9268 lượt xem

Tập 18

9125 lượt xem

Tập 19

9035 lượt xem

Tập 20

10240 lượt xem

Tập 21

9308 lượt xem

Tập 22

14301 lượt xem

Tập 23

5681 lượt xem

Tập 24

6125 lượt xem

Tập 25

5918 lượt xem

Tập 26

5370 lượt xem

Tập 27

6116 lượt xem

Tập 28

5709 lượt xem

Tập 29

5355 lượt xem

Tập 30

7314 lượt xem

Tập 31

5570 lượt xem

Tập 32

6276 lượt xem

Tập 33

5882 lượt xem

Tập 34

6350 lượt xem

Tập 35

6263 lượt xem

Tập 36

5679 lượt xem

Tập 37

5578 lượt xem

Tập 38

5641 lượt xem

Tập 39

6387 lượt xem

Tập 40

11870 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng