Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women

Chia sẻ 5.4/10

Tóm tắt:

Bộ phim xoay quanh 4 thầy trò Tam Tạng (Phùng Thiệu Phong), Tôn Ngộ Không (Quách Phú Thành), Trư Bát... Mở rộng